City States of Ancient Greece
(Greece and Aegean islands)
Map of City States of Greece

City States of Greece and Aegian Islands.

(Click on the hyperlinked cities to see the coin images)

Abdera     Aegina         Akanthos         Athens(Attica)         Corinth          Cos
 
 
 

List of Mint cities of Greece and Aegian Islands.


Regions of Greece Mint Cities
Acarnania Alyzia, Anaktorion, Amphilochikon, Asatakos, Koronta, Leukas, Medeon, Metropolis, Oiniadai, Stratos, Thyrrheion.
Achaia Aigai, Aigeira, Aigion, Dyme, Patrai, Pellene.
Aigina Aegina (Aigina)
Argolis Argos, Arsinoe, Epidauros, Hermione, Kleonai, Methana, Tiryns, Troizen.
Arladia Alea, Heraia, Kaphyai, Kleitor, Megalopolis, Orchomenos, Pallantion, Parrhasia, Pheneos, Psophis, Stymphalos, Tegea, Thelpusa.
Attica Athens, Elesis, Oropos.
Boeotia Akraiphia, Haliartos, Kopai, Koroneia, Lebadeia, Mykalessos, Orchomenos, Pharai, Plataia, Tanagra, Thebes.
Corinthia Corinth
Elis Olympia, Pisa.
Epeiros (Epirus) Ambrakia (Ambracia), Dodona, Elea, Kassope, Pandosia, Phoenike.
Euboia Chalkis, Eretria, Histiaia, Karystos.
Illyria Amanitia, Apollonia, Byllis,  Damastion, Daparria, Darado, Epidamnos-Dyrrhachium, Lissos, Nikarchos, Orikos, Pelagia, Simon, Skodra.
Lakonia Sparta
Lokris Amphissa, Oiantheia, Opus, Skarphea, Thronion.
Macedon Aigai, Aineia, Akanthos, Amphaxitis, Amphipolis, Aphytis, Eion, Heraleia Sintika, Lete, Mende, Methone, Neapolis, Olophyxos, Olynthos, Orthagonia, Pelagonia, Pella, Philippi, Potidaia
Megaris Megara
Messenia Korone, Messene, Thuria.
Phliasia Phlius
Phokis Antikyra, Delphi, Elateia, Ledon, Lilaia.
Sikyonia Sikyon
Thrace Abdera    Agathopolis, Aigospotamoi, Ainos, Alopekonnesos, Bisanthe, Byzantion, Dikaia, Elaious, Kardia, Krithote, Kypsela, Lysimacheia, Maroneia, Perinthos, Selymbria, Sestos.
Thessaly Atrax, Demetrias, Ekkarra, Eurea, Eurymenai, Gomphi, Gonnos, Gyrton, Halos, Herakleia Trachinia, Hypata, Kierion, Krannon, Lamia, Larissa, Larissa Kremaste, Meliboea, Melitaia, Methydrion, Methylion, Metropolis, Mopsion, Orthe, Pelinna, Perrhaebi, Phakion, Phalanna, Phaloria, Pharkadon, Pharsalos, Pherai, Proerna, Rhizus, Skotussa, Thebai, Trikka.

 
 
Islands of Aegean sea Mint cities
Amorgos Aigiale, Arkesine, Minoa.
Anaphe Anaphe
Andros Andros
Corcyra Corcyra
Crete Allaria, Anopolis, Apollonia, Aptera, Arsinoe, Axos, Biannos, Chersonasos, Elyros, Gortyna, Hierapytna, Hyrtakia, Ithanos, Keraia, Knossos, Kydonia, Lappa, Latos, Lisos, Lyttos, Malla, Moda, Olonte, Phaistos, Phalasarna, Polyrhenion, Praisos, Rhithymna, Sybrita, Tarrita, Tarrha, Tylisos.
Delos Delos
Issa Issa
Ios Ios
Ithaka Ithaka
Keos Darthaia, Iulis, Karthaia, Koressia.
Kephallenia Kranion, Pale, Pronnoi, Same.
Kythnos Kythnos
Lemnos Hephaistia, Myrina.
Lesbos Methymna Mytilene
Leukas Leukas
Melos Melos
Naxos Naxos
Peparethos Peparethos
Pharos Pharos
Pholegandros Pholegandros
Salamis Salamis
Seriphos Seriphos
Sikinos Sikinos
Siphonos Siphnos
Syros Syros
Tenos Tenos
Thera Thera
Zakynthos Zakynthos

 
Previous


Ancient Country List
Next

Index

Home

 
RK.