Greek City States of Asia Minor
Map of City States of Asia Minor

Alphabetical list of Greek City States of Asia Minor
 
 

Aspendus      Ephesos       Kromna            Lampsakos       Pergamum

Pisidia       Pontus            Side            Sinope        Smyrna           Tarsus
 
 

Regional distribution of mint cities of Greek City States of Asia Minor

Regions                                                                       Mint cities
 

Aiolis

        Aigai        Autokane        Boione        Elaia        Grynion        Kyme        Larissa Phrikonis        Myrina        Neonteichos        Temnos        Tisna

 Bythnia

           Apameia        Astakos        Bithynion        Kalchedon        Kios        Nikaia        Nikomedia
 

Cappadocia

          Eusebeia

Caria

           Alabanda        Alinda        Amyzon        Antiocheia        Antiocheia Ad Maeandrum        Aphrodisias-Plarasa        Appolonia Salbake        Astyra        Attuda        Bargylia     Chalketor   Euhippe        Euromos        Gordioteochos        Halikarnassos        Harpasa        Herakleia Salbake        Hydisos        Iasos        Idyma        Karpathos        Karyanda        Kaunos        Keramos        Kidramos        Knidos        Mylasa        Mynodos        Neapolis        Orthosia        Stratonikeia        Tabai        Termera

Cilicia

           Adana        Aigai        Alexandria Ad Issum        Anazarbos        Antiocheia        Aphrodiosias        Elaiussa        Hieropolis-Kastabala        Holmi        Issos        Kelenderis        Kibyra Minor        Korykos        Mallos        Nagidos        Seleukeia           Soloi        Tarsos        Zephyrion

Galatia

             Pessinus        Tavion

Ionia

        Arsinoeia        Ephesos        Erythrai        Eurydikeia        Herakleia Ad Latmon        Klazomenai        Kolophon        Larissa        Lebedos        Leukai        Magnesia        Metropolis        Miletos        myus        Naulochos        Oinoe        Phokaia        Phygela        Priene        Smyrna        Teos

Lycaonia

        Eikonion        Parlais

Lycia

        Antiphellos        Aperlai        Apollonia        Arykanda        Balbura        Bubon        Choma        Gagai        Kalynda        Kragoss        Kyaneai        Limyra        Masikytes        Myra        Nisa        Oinoanda        Olympos        Patara        Phaselis        Phellos        Pinara        Rhodiapolis        Telmessos        Termessos Minor        Tlos        Trebenna        Tybenissos        Xanthos

Lydia

    Aninetos        Apollonis        Blaundos        Kaystrianoi        Klannudda        Magnesia Ad Sipylum        Mostene        Nysa        Philadelpheia        Sardis        Stratonikeia        Thyateira        Tralleis

Mysia

        Adramytteion        Appolonia Ad Rhyndakon        Atarneus        Gambrion        Kisthene        Kyzikos        Lampsakos        Miletopolis        Parion        Pergamon        Perperene        Pitane        Plakia        Poimanenon        Priapos        Teuthrania        Thebe        Zeleia
 

Pamphylia

           Aspendos        Attaleia        Perge        Side        Sillyon
 

Pamphlagonia

           Pimolisa        Pompieopolis

Phrygia

           Abbaitis        Aizanis        Akmoneia        Apameia        Appia        Dionysopolis        Eriza        Eumeneia        Hierapolis        Hydrela        Kibyra        Kolossai        Laodikeia        Leonnaia        Peltai        Philomelion        Prymnessos        Sanaus        Synnada
 

Pisidia

        Etenna        Isinda        Keraitai        Komama        Kermna        Sagalassos        Selge        Termessos Major
 

Pontos

               Chabakta        Gaziura        Kabeira        Komana        Laodikeia        Taulara
 

Troas

           Abydos        Achilleion        Alexandria Troas        Antiocheia        Assos        Birytis        Dardanos        Gargara        Gentinos        Gergis        Hemaxitos        Ilion        Kebren        Kolone        Lamponeia        Neandreia        Pohrynion        Rhoeteion        Sigeion        Skamandria        Skepsis        Tenedos        Thymbra
 
 

Previous


Ancient Country List
Next

Index

Home
RK.